Projekat „ECEC – Early Childhood Education and Care“: Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Za potrebe realizacije projekta “Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje”, koji se realizuje uz pomoć zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj broj 8693YF, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je objavilo poziv zainteresovanim kandidatima da se prijave za sledeće pozicije:

OPŠTI CILJ PROJEKTA je unapređivanje dostupnosti, kvaliteta i pravednosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, naročito za decu iz osetljivih društvenih grupa.

Očekuje se da će glavne dobiti od Projekta imati: deca predškolskog uzrasta i njihove porodice, predškolske ustanove, lokalna zajednica (jedinice lokalne samouprave, zdravstvene službe, centri za socijalni rad itd.), MPNTR, ZUOV, ZVKOV i drugi važni akteri na nacionalnom i lokalnom nivou.
Komponente Projekta

  • komponenta 1: unapređenje dostupnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja
  • komponenta 2: unapređenje kvaliteta inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja
  • komponenta 3: podrška deci i porodici iz osetljivih društvenih grupa
  • komponenta 4:  upravljanje projektom, stručna podrška, praćenje i evaluacija

Tok projekta:

Od januara 2016. godine realizovan je niz sastanaka sa predstavnicima Svetske banke i ključnim partnerima sa ciljem definisanja i razrade aktivnosti u okviru predloženih komponenti Projekta. Diskutovalo o kapacitetima mreže predškolskih ustanova i osnovnih škola; aktuelnim modalitetima obuhvata dece i mogućnostima povećanja obuhvata dece uzrasta od tri do pet i po godina, posebno iz osetljivih društvenih grupa; pitanjima inicijalnog obrazovanja vaspitača, mogućnostima diversifikacije programske ponude i drugim pitanjima.

Projekat se oslanja na važeći strateški i legislativni okvir koji reguliše oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji, dosadašnja iskustva u realizaciji projekata u delatnosti predškolskog vaspitanja, međunarodna i nacionalna dokumenta obrazovne politike, relevantna istraživanja, analize i izveštaje.

Prvi koraci u procesu postavljanja Projekta ukazuju na jasnu opredeljenost Ministarstva da se Projekat razvija na participativnoj osnovi. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovalo je tri velika koordinaciona sastanka (7. aprila, 17. juna i 22. septembra 2016.) na temu „Predškolsko vaspitanje i obrazovanje – unapređivanje obuhvata, kvaliteta i inkluzivnosti“ sa ciljem razmatranja prioriteta u delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji, od kojih neke treba uvrstiti u predlog aktivnosti Projekta. Sastancima su prisustvovali predstavnici strukovnih udruženja medicinskih sestara-vaspitača, vaspitača, stručnih saradnika i direktora predškolskih ustanova, Saveza učitelja Srbije, Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, Svetske banke i Fondacije Novak Đoković, Delegacije EU u Beogradu, Republičkog zavoda za statistiku, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, UNICEF-a, Centra za interaktivnu pedagogiju, Stalne konferencije gradova i opština, Fonda za otvoreno društvo, Romskog obrazovnog fonda, Romanipen-a, Mreže organizacija za decu Srbije, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
Unapređivanje dostupnosti predškolskog vaspitanja za decu uzrasta od tri do pet i po godina, posebno iz osetljivih društvenih grupa biće ostvareno povećanjem prostornih kapaciteta – izgradnjom novih, renoviranjem/ adaptacijom i prenamenom raspoloživih prostornih kapaciteta u lokalnoj zajednici (planirano je da Projekat obezbedi proširenje prostornih kapaciteta za  17 000 novih mesta za decu,  u urbanim i ruralnim područjima). Kvalitet inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao podrška celovitom razvoju i dobrobiti sve dece, biće podržan aktivnostima u projektu koje se osnose na široku implementaciju novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, unapređivanje inicijalnog obrazovanja i profesionalnog razvoja stručnog kadra kao i unapređivanje sistema vrednovanja kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja u cilju podrške dobrobiti i celovitom razvoju dece. Očekuje se da sva deca uzrasta do šest i po godina imaju odgovarajuće dobiti od aktivnosti u projektu koje se odnose na podizanje svesti u lokalnoj zajednici o važnosti predškolskog vaspitanja (kampanja putem mas medija) i podršku porodicama u ostvarivanju njihove vaspitne funkcije (kroz programe osnaživanja roditelja i staratelja).