Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da Republika Srbija osniva Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja radi praćenja, obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja, za obavljanje razvojnih, savetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. Odluka Vlade o osnivanju Zavoda objavljena je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 73/04 od 25. juna 2004.

Na osnivanje, organizaciju i rad Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja primenjuju se propisi o javnim službama. O promeni naziva, sedišta i statusnoj promeni Zavoda odlučuje Vlada. Na Statut i Godišnji plan i program rada Zavoda saglasnost daje Vlada.

Zavod je upisan u registar Privrednog suda u Beogradu, rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu broj Fi 8518/04 od 23. avgusta 2004.

Zavod obavlja stručne poslove iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i učestvuje u pripremi propisa iz nadležnosti Ministarstva prosvete, Nacionalnog prosvetnog saveta i Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, odlukom o osnivanju i Statutom Zavoda.

Kontakt